Vzdělávací kurz je určen především pro pracovníky vykonávající funkci metrologa, dále pro manažery kvality, interní auditory, pracovníky úseku kvality a  vedoucí management organizací.

Přínos vzdělávacího kurzu:
Účastníci kurzu se seznámí s požadavky platné legislativy v oblasti metrologie ve smyslu zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. v platném znění a souvisejících metrologických předpisů.  Získají informace o zajištění metrologických vlastností měřidel – kategorie měřidel, ověřování a kalibrace měřidel nestanovených, přehled o požadavcích na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, nakládání s měřidly apod.


Náplň vzdělávacího kurzu:

  • metrologická terminologie
  • legislativa vztahující se k metrologii a orgány státní správy činné v oblasti metrologie,
  • rozdělení typů měřidel z hlediska metrologické legislativy,
  • ověřování a kalibrace měřidel – pravidla metrologické návaznosti
  • znalosti o řízení monitorovacích a měřicích zařízení podle požadavků ISO 9001 a ISO/TS 16949
  • metrologická dokumentace – evidence a označování měřidel, nakládání s měřidly, metrologický systém, praktická aplikace do činnosti organizace, povinnosti uživatelů měřidel a pod
  • diskuze a případová cvičení

Ostatní informace:

  • po ukončení kurzu každý účastník získá osvědčení o jeho absolvování (podmínkou je minimální účast 70%)
  • kurzy jsou zpravidla pořádány jako uzavřené, rozsah kurzu je vždy stanoven individuálně s ohledem na počet účastníků a charakter činnosti organizace