Vzdělávací kurz je určen pro všechny pracovníky s pověřením výkonu funkce interního auditora v organizaci, pracovníky podílející se na zavádění a udržování systému managementu v organizaci,  pracovníky se zájmem o rozšíření svých základních znalostí o fungování systému managementu v organizaci a provádění interních auditů a pro vedoucí management organizací se zavedeným systémem managementu.

Přínos vzdělávacího kurzu:
Účastníci kurzu získají znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interního auditora systému managementu v organizaci. Seznámí se praktickou formou s průběhem auditů, jeho dokumentováním, zásadami chování při auditu a řešení nálezů a připomínek z interního auditu.


Náplň vzdělávacího kurzu

  • požadavky norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001
  • význam a potřeba provádění interních auditů systémů managementu
  • plánování a příprava interního auditu dle ISO 19011
  • průběh a dokumentování interního auditu, simulace interního auditu
  • vypořádání zjištěních nálezů formou nápravných či preventivních opatření
  • diskuze a případová cvičení

Ostatní informace:

  • po ukončení kurzu každý účastník získá osvědčení o jeho absolvování (podmínkou je minimální účast 70%)
  • kurzy jsou zpravidla pořádány jako uzavřené, rozsah kurzu je vždy stanoven individuálně s ohledem na počet účastníků a charakter činnosti organizace