Etický kodex společnosti PROBATA s.r.o. určuje, jak mají všichni zaměstnanci a spolupracovníci společnosti kdekoliv v tuzemsku i zahraničí pracovat. Jsme pyšní na praktické postupy etického podnikání, které jsme v naší společnosti zavedli.

Netrpíme korupci, uplácení, porušování pravidel férové hospodářské soutěže, diskriminaci nebo obtěžování v žádné formě. Naopak podporujeme etické obchodní postupy, spravedlivé zacházení se všemi zaměstnanci, diverzitu a rovné příležitosti.

Očekáváme od všech zaměstnanců i spolupracovníků společnosti PROBATA s.r.o., že se s ním seznámí, přijmou ho za svůj, budou se jím řídit a přispějí k dalšímu rozvoji naší společnosti.

Andrea Kopačková a Ing. Stanislav Kužel
jednatelé společnosti PROBATA s.r.o.
leden 2016


Všeobecné zásady

Hlavním úkolem společnosti PROBATA s.r.o. (dále jen organizace) je rozvíjet a udržovat ekonomicky zdravé a prosperující podnikání. Organizace přijímá odpovědnost všude, kde může svou činnost účinně řídit. Neseme odpovědnost vůči svým obchodním partnerům, vůči svým zaměstnancům, obchodním partnerům a obecné veřejnosti.

Proto jsme si pro své podnikání stanovili určité klíčové zásady:

 • Zavazujeme se podnikat dle vysokých standardů morálky a etiky.
 • Řídíme se zákonnými normami a předpisy platnými v zemích, kde podnikáme.
 • Dodržujeme Všeobecnou deklaraci lidských práv OSN a uznáváme svou odpovědnost za dodržování těchto práv, která se uplatňují v našem vztahu k zaměstnancům a komunitám, v nichž působíme.
 • Jsme otevření vůči všem, na něž má naše podnikání dopad. Odpovídáme na dotazy a požadavky třetích stran a komunikujeme s dotčenými stranami včas a efektivně. Snažíme se v rámci sféry svého vlivu zajišťovat, aby naši dodavatelé, subdodavatelé, zástupci i partneři dodržovali při realizaci našich projektů zásady stanovené v našem Etickém kodexu.

Chování na našem trhu

Korupce, úplatkářství a nekalá hospodářská soutěž rozvracejí trh a představují zásadní a významnou překážku hospodářského, sociálního a demokratického vývoje. Organizace žádnou z těchto aktivit netoleruje:

 • Nebudeme postupovat v rozporu s platnými zákony o hospodářské soutěži.
 • Nebudeme přímo ani nepřímo nabízet nebo poskytovat jakékoli platby či jiné odměny jakýmkoli osobám nebo subjektům, abychom přiměli takovou osobu nebo subjekt jednat v rozporu s předepsanými povinnostmi, s cílem získat, udržet si nebo kontrolovat obchodní příležitost nebo si zajistit jakoukoli jinou nepatřičnou výhodu při vykonávání podnikatelských aktivit organizace.
 • Nebudeme přímo ani nepřímo vyžadovat nebo přijímat žádné nepatřičné platby nebo jiné odměny, které by byly poskytovány s účelem přimět nás jednat v rozporu se stanovenými povinnostmi.
 • Věrně evidujeme všechny finanční transakce a vedeme o nich účetnictví v souladu s platnými účetními zásadami a legislativou.
 • Naše IT postupy obsahují kontrolní a bezpečnostní prvky, které zajistí dostatečnou úroveň ochrany všech dat a údajů našich zákazníků. Toto podporujeme zavedením a udržování systému managementu bezpečnosti informací dle požadavků normy ISO 27001.

Zaměstnanecké vztahy

Pro organizaci má klíčový význam silný a pevný vztah se všemi jejími zaměstnanci a spolupracovníky, jehož základem je vzájemná úcta a důstojnost. Pracovní podmínky nabízené zaměstnancům a spolupracovníkům musí odpovídat alespoň minimálním požadavkům národních zákonných norem a předpisů.

 • Poskytujeme bezpečné a zdravé pracovní prostředí a usilujeme o jeho trvalé zlepšování.
 • Poskytujeme rovné příležitosti lidem bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, národnost, etnickou příslušnost, náboženství nebo jiné odlišné charakteristiky.
 • Nepřipouštíme diskriminaci či obtěžování.
 • Zaměstnancům a jiným osobám spojeným s organizací poskytujeme prostředky, aby mohli vznášet oprávněné obavy a stížnosti způsobem, který zajistí řádné přezkoumání a vhodnou nápravu, bez jakýchkoli postihů.
 • Dáváme zaměstnancům možnosti školení a vzdělávání, které podporují jejich současné a budoucí plány pracovního rozvoje.
 • Nezaměstnáváme žádnou osobu, jejíž věková hranice by byla nižší než 15 let nebo jiná, legislativou stanovená vyšší minimální věková hranice pro zaměstnávání.
 • Na svých pracovištích nevyužíváme nucenou nebo otrockou práci ani jiné formy nedobrovolné práce. Nedovolujeme žádné praktiky, které by omezovaly svobodný pohyb zaměstnanců.