Vzdělávací modul je určen pro vedoucí pracovníky organizací, pro které jsou závazné legislativní požadavky v oblasti managementu hospodaření s energií (požadavky novely zákona 406/2000 Sb) a dále pro pracovníky těchto organizací, kteří se svým pracovním zařazením přímo podílejí na řízení spotřeby energií (energetici, manažeři výroby apod.).


Účastníci vzdělávacího modulu získají komplexní přehled o:

  • specifických požadavcích v řízení systému managementu v oblasti managementu hospodaření s energií dle požadavků ISO 50001
  • obsahu jednotlivých požadavků uvedené normy ISO 50001
  • implementace specifických požadavků normy do praktické činnosti organizace (tj. postupy pro definování stávajícího stavu využití energie, stanovení cílů a způsobů jejich dosažení, objektivního posouzení a stanovení priorit úsporných opatření, vytvoření transparentních postupů řízení energetických zdrojů a snižování emisí  produkovaných organizací bez negativního ekonomického dopadu)
  • možnostech integrace požadavků této normy s požadavky systému environmentálního managementu a implementace integrovaného systému managementu (ISO 50001 a ISO 14001)